Anders Sparre
29. november 2010 - 11:00

I dagens Jyllands-Posten skriver Per Tejs Knudsen og Ejvind Jørgensen fra Danmark 3.0-styregruppen under overskriften Kloge it-penge vigtigere end mange penge, at der er behov for en ny tilgang til offentlige it-projekter. I stedet for den typiske "big bang"-tilgang foreslår de, at fremtidige projekter begynder i det små og vokser sig store på markedsvilkår.

En helt konkret model går ud på at "påbegynde fem projekter parallelt, som kører i et år. Herefter vælges tre projekter ud, som tildeles yderligere beløb, og efter to år udpeges ”vinderen”, som afslutter projektet." Denne fremgangsmåde forventes at skabe en ny og mere agil tilgang til offentlig digitalisering - med de egenskaber, som netop kendetegner succesfuld software i form af markedsdrevet innovation, tæt på kunden.

Søren Duus Øste...
25. november 2010 - 14:51

I et fuldt digitaliseret samfund er det ikke kun borgernes relation til det offentlige, der ændrer sig – hele det politiske system, partiapparater, meningsdannelsen, forholdet mellem de traditionelle medier og internetbaserede tilbud vil også betyde en nedbrydning af den måde, vi traditionelt har opfattet vores repræsentative demokrati på.

Teknologirådet har nedsat en arbejdsgruppe, der har afholdt 2 høringer med inddragelse af diverse eksperter og debattører, herunder undertegnede, og en vurdering heraf kan forventes inden nytår. Udgangspunktet for Teknologirådets vurderinger har været 3 scenarier, hvor man har vurderet om det ville være en farbar vej for afholdelse af fremtidige valg: Valglokaler som vi kender det med ikke-forbundne PC'er udrustet med særligt valgsoftware, flytbare valg busser, og som 3. scenarie frit valg med afstemning over internettet på PC, mobil etc.

Anders Sparre
24. november 2010 - 15:39

DANSK IT's politiske udvalg for it i den offentlige sektor fik i sidste uge besøg af statens digitaliseringschef Lars Frelle-Petersen, som her giver et interview om den nye digitaliseringsstrategi, der er under udarbejdelse. I interviewet løfter han lidt af sløret for indsatsområderne.

Om finansieringen siger Lars Frelle-Petersen, at vi grundlæggende kun skal digitalisere, hvor det kan betale sig. Der skal altså være gode business cases.

Endelig peger han på, at der skal bygges videre på eksisterende erfaringer såsom NemID, e-faktura og tinglysningen, som alle får positive bemærkninger med på vejen.

Per Palmkvist K...
23. november 2010 - 10:57

I en klumme i dagens udgave af Morgenavisen Jyllands-Posten langer jeg ud efter Datatilsynet. Primært fordi det lovgivningsgrundlag, de arbejder ud fra, er forældet. Persondataloven er fra år 2000, men baseret på et EU-direktiv fra 1995. Lang tid før internettet blev globalt og de sociale netværk udbredte. Dermed er mange af de store, globale trusler mod vores private data slet ikke håndteret af Datatilsynet.

Der er et nyt direktiv på vej, men der kommer til at gå mange år før det har udmøntet sig i dansk lovgivning.

I mellemtiden er vi så afhængige af, at Datatilsynet agerer smidigt i forhold til den nye virkelighed. Skal man konkludere ud fra deres forbud mod huske-SMSer i foråret, er der ikke meget håb. Men heldigvis fik Datarådet dem på andre tanker.

På min blog har jeg skrevet et resume af klummen, og opfordret til debat om Datatilsynets fremtid: http://blogs.jp.dk/it-bossen/2010/11/23/er-tiden-l%C3%B8bet-fra-datatils...

Du er mere end velkommen til at deltage i debatten!

Anders Sparre
21. november 2010 - 01:24

DANSK IT's formand, Klaus Kvorning Hansen, er indtil videre godt tilfreds med resultaterne af Danmark 3.0-processen. Han glæder sig således over de interessante input, der er kommet fra de mange aktive deltagere på Danmark 3.0-temamøderne. Input, der vil blive drøftet af it-tænkerne og anvendt fremadrettet i DANSK IT's mål for det digitale skabersamfund.

- Nu kommer en spændende proces med at omsætte de højtflyvende ideer til konkrete handlinger, siger han i dette interview med Dan Bjerring.

Søren Duus Øste...
9. november 2010 - 17:07

Jeg har fornøjelsen at undervise et hold studerende på Masters' niveu i e-Government, og som naturligt element i øvelserne har jeg bedt dem om at give input til Danmark 3.0 tænketanken, og de kom med 4 forslag, hvoraf jeg her har fornøjelsen at viderebringe de 3 første. Det sidste forslag er et meget stort emne, der handler om Kompetencer, så den tar vi ved en senere lejlighed. mvh: Søren Duus Østergaard, ekstern lektor, ITU:

1. Forslag om at etablere en særlig servicekanal for de 10-15% af borgerne, der ikke har mulighed for eller tilgang til at blive betjent via digitale medier. 


Problem:
 De øgede anvendelser af IT baserede værktøjer til dataudveksling med borgerne møder en tungtvejende kritik ved den manglende service til befolkningssegmenter med svage læse og IT-færdigheder.
 En dobbelt forvaltningspraksis - dvs både udvikling og drift af stærke IT-løsninger og drift af betjente funktioner - betyder at optimeringsgevinsterne alligevel svækkes, da vi også i D-land vil have en 'restgruppe'. Den skal vi gøre noget ved!

Væsentlighed: KL har opgjort udgiften ved personlig henvendelse:

Anders Sparre
4. november 2010 - 14:35

DANSK IT og Danmark 3.0 er taget med på Videnskabsministeriets Data Camp, hvor der bliver udviklet applikationer på baggrund af data fra det offentlige. At bringe offentlige data i spil er flere gange blevet nævnt som et af de væsentligste midler til at skabe værdi i fremtidens digitale Danmark. Mød videnskabsministeren, udviklere, dataudbydere og IT- og Telestyrelsen i de syv videointerviews herunder.

IT- og Telestyrelsen samler op på dagen - bl.a. med en beskrivelse af alle de udviklede produkter - under Et brag af en Data Camp.

Hvilke muligheder ser DU i at få adgang til de offentlige data? Og hvad skal der til, for at det for alvor skaber værdi for Danmark? Er der fx nogen barrierer, som skal ryddes af vejen. Skriv gerne en kommentar...

Søren Duus Øste...
30. oktober 2010 - 14:30

Vi har i mange år talt om 'informationssamfundet' nærmest som synonym for det vi i Danmark 3.0 tænketanken har kaldt 'D-Land' – men vi kan nu se, at vi er på tærsklen til noget helt nyt, som rummer langt mere end 'information', nemlig et samfund som i stadig højere grad beskæftiger sig med viden.

Den største forskel er nok ikke så meget i selve adgangen til digitale data og informationer, som i den måde, de anvendes på, og den måde de indgår i et nyt tankesæt. For medens IKT i informationssamfundet er travlt optaget af at samle beskrivelser sammen af det, der ER og af det, der ER sket, så går videnssamfundet ud på at indsamle, evaluere, vurdere og prognosticere med det klare formål at styre vores fremtid. Tænk på lægevidenskaben, der traditionelt har beskæftiget sig med at diagnosticere en eksisterende sygdom for derefter at behandle den. Nu taler vi om forebyggende sundhedsbehandling, flytter fokus til at ændre livsstil – og nogle taler om aktivt at benytte viden om gener til at kunne forudsige mulige, fremtidige sygdomme for det enkelte individ.

Anders Sparre
29. oktober 2010 - 17:46

- Vi ønsker os lærere, der ved mere om it og hvad vi kan bruge det til; i dag er lærerne 3-4 skridt bag os elever. Mere it-kompetente lærere var et af de klare ønsker fra Nikolaj Lam, da han talte på Danmark 3.0-temamødet om fremtidens digitale undervisning og læring. Nikolaj går i 3.g på Nærum Gymnasium og er formand for elevrådet.

Et andet ønske handler om "videonoter", så man har mulighed for at følge med i undervisningen, hvis man har været fraværende. Endelig bad Nikolaj Lam de tilstedeværende om at gøre det mere interessant at vælge it som en karrierevej: "Vi vil gerne have indflydelse og blive til noget. Vis os, at det kan man inden for it."

Anders Sparre
29. oktober 2010 - 14:54

- Digitale skaberkompetencer handler om at kunne skabe forandring i samfundet og i den enkelte virksomhed. Det handler også om at skabe fx kommunikation og produkter ved hjælp af it. Det forklarer IT-Universitetets rektor, Mads Tofte, i dette interview med Dan Bjerring fra JP TV.

Læs også Computerworlds artikel Opråb fra it-rektoren: Demokratiet er truet.

Share |
Partnere:
DANSK IT har indgået et åbent samarbejde om Danmark 3.0 med Jyllands-Posten og Computerworld.